St.Nektarios
PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPLE ARCHDIOCESE OF BELGIUM AND EXARCHATE OF THE NETHERLANDS AND LUXEMBURG
ORTHODOX PARISH OF SAINT NEKTARIOS
EINDHOVEN
English
The last sermon
Stichting vrienden

De Stichting Vrienden van de Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven

In juli 2006 is de Stichting Vrienden van de Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven in het leven geroepen, met als voornaamste doel de Parochie van de Heilige Nektarios te steunen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het verlenen van financiële en materiële steun.

De laatste jaren is de Parochie van de Heilige Nektarios sterk aan het groeien. Naast Griekse en Nederlandse parochianen, hebben vele gelovigen uit van oorsprong Orthodoxe landen, zoals Rusland, Roemenië, Bulgarije en Georgië hun weg naar onze Parochie gevonden. Vanwege deze groei ontstaat er behoefte aan betere voorzieningen ten behoeve van parochieactiviteiten, minder validen, een bibliotheek, gastvrijheid...

 

Activiteiten

In de afgelopen jaren heeft de Stichting Vrienden de Parochie reeds gesteund door een nieuwe vloer te leggen in de zalen van de Parochieruimtes om geluidsoverlast vanuit de Parochie te verminderen (2008), en door een ruimte te huren en in te richten boven de Parochie die wordt gebruikt voor catechese en gespreksgroepen, tijdens de ikonencursus en voor andere nevenactiviteiten die aansluiten bij de doelstellingen van de Parochie (2008 tot heden). Tevens zijn er liturgische boeken aangeschaft voor in het altaar en zangboeken voor het koor van de Parochie (2011 en 2012). Er is versterkingsapparatuur (een geluidsinstallatie) aangeschaft (2011 en 2012) voor gebruik tijdens de diensten en in 2012 heeft de Stichting Vrienden bijgedragen aan het laten opfrissen van de muurschilderingen in de kerk. Tevens is er een bewegwijzeringsbord gemaakt (2012). In 2013 zijn wederom liturgische boeken aangeschaft voor gebruik in de diensten. Er is een bijdrage gedaan aan het laten maken van nieuwe ikonen voor de ikonostase (2014). In 2015 zijn er wederom nieuwe ikonen voor de ikonostase gemaakt. In 2017 zijn er akoestische materialen aangeschaft en aangebracht in de koffiekamer en het trappenhuis van de Parochie. In 2019 is het plafond van de kerk geschilderd. In 2020 hadden we te maken met de restricties van de overheid omtrent Covid-19. Hierdoor zijn nagenoeg alle activiteiten stil komen te liggen. Wel zijn er ikonen gemaakt en geplaatst op de Koninklijke deuren.

Huidige prioriteiten/activiteiten van de Stichting

In het jaar 2021 wil de Stichting Vrienden o.a. de volgende projecten uitvoeren:

  • De koffiekamer en de muren van de kerk laten schilderen.
  • De traploper naar het koor vervangen.
  • Het aanschaffen van liturgische boeken.

Momenteel werven wij fondsen om deze doelen te kunnen verwezenlijken.

Hoe kunt u de Stichting steunen?

Als u de Stichting Vrienden van de Parochie financieel steunt, dan steunt u indirect de Parochie zelf. De Stichting heeft maar een doel – namelijk de ondersteuning van de Parochie, en alle middelen die de Stichting vergaart, komen ten goede aan de Parochie.

In de statuten van de Stichting staat beschreven dat het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • opbrengsten uit het vermogen van de stichting;
  • geldelijke bijdragen van kerken en kerkelijke instellingen.

U kunt de Stichting op verschillende manieren steunen:

  • door een gift of donatie over te maken, of door te kiezen voor een periodieke schenking;
  • door een legaat na te laten aan de Stichting Vrienden van de Parochie van de Heilige Nektarios in uw testament, of de stichting als erfgenaam te benoemen;
  • d.m.v een subsidie voor een specifiek project van de Parochie.

Voor meer informatie over de juridische regelgeving omtrent het schenken en doneren en over eventuele belastingtechnische voordelen, kunt u contact opnemen met uw notaris, of de belastingdienst.

rekeningnummer: NL17INGB0002370491
BIC: INGBNL2A
t.n.v.: Stichting Vrienden van de Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17193672.

De Stichting is een A.N.B.I. (Fiscaal nummer: 8168.95.788)

Jaarverslag

Beleidsplan 2022-2027

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden:

De voorzitter, Vader Josef Moes, rector van de parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven, een secretaris en een penningmeester.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 personen. De bestuursleden zijn onbezoldigd en verrichten hun werkzaamheden vrijwillig. De bestuursleden van de Stichting houden eenmaal per jaar een officiële vergadering.

Contact

Correspondentieadres:
Hoogstraat 301a, 5654NB Eindhoven
E-mail: vrienden.nektarios@hotmail.com
Tel. voorzitter: +31-6-25061020